Over ons

Naam

De Stichting draagt de naam: Stichting Orgel Comité Muziekcentrum Utrecht. De Stichting is statutair gevestigd te Utrecht.

Het postadres van de Stichting is:

Nieuwegracht 64-A, 3512 LV  Utrecht.
Telefoon: 030 – 231 4374
E-mail: bylsma@wxs.nl 

ANBI-gegevens

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI vindt u hier.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de verwerving van benodigde gelden voor de aanschaf van een of meerdere orgels om te gebruiken in het Muziekcentrum te Utrecht, alsmede het coördineren van alle werkzaamheden, die direct of indirect daarmee verband houden.
Indien het primaire doel van de Stichting, om tot aanschaf over te gaan van een orgel ten behoeve van het Muziekcentrum te Utrecht, niet te verwezenlijken valt, dan valt mede onder het doel van de Stichting de aanschaf, of de ondersteuning van een aanschaf door derden, van een of meerdere orgels om te gebruiken ten behoeve van muziekuitvoeringen in de stad en regio Utrecht. 

Beleidsplan

De Stichting heeft het eerste doel in 2017 gerealiseerd en vervolgens uit haar reserves een bijdrage toegezegd aan het nog te bouwen KOSMU-orgel.

Hier vindt u het meest recente beleidsplan. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

• Maarten van Ditmarsch, voorzitter
• Henk Bijlsma, secretaris
• Bram van der Wees, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting komt toe aan het bestuur, alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Maar de medewerking van tenminste tweederde van het aantal bestuursleden is nodig voor het nemen van bestuursbesluiten tot:
a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen,
b. het aangaan van borgtochten of dadingen en het treffen van schikkingen of akkoorden,
c. het aangaan van leningen en kredietovereenkomsten,
d. het voeren van procedures. 

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag vindt u hier

Financieel Jaarverslag

Het meest recente financiële jaarverslag, bevattende de balans en de staat van baten en lasten, vindt u hier.